PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN – TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Ngõ 02, Phố Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại :  024. 73055665 –  Di động: 0981.268.889

Phòng Công tác học sinh – Sinh viên là phòng chức năng của Nhà trường, được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu của Phòng: hướng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo chung; hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; đào tạo học sinh trở thành những công dân giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, có kiến thức cuộc sống, kỹ năng nghề nghiệp, có sức khỏe, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đội ngũ: Gồm 03 cán bộ, trong đó: Thạc sỹ: 01, đại học 02.
Thành tích đã đạt được: Tập thể lao động tiên tiến năm 2012.
1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1.1. Chức năng
Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, giáo dục, rèn luyện HSSV; công tác HSSV nội trú, ngoại trú; các chế độ, chính sách đối với HSSV: Học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ, buộc thôi học đối với HSSV theo quy chế hiện hành.
1.2. Nhiệm vụ
– Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện HSSV. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến HSSV theo nội quy, quy chế của trường, của ngành, của tỉnh;
– Tham gia công tác tuyển sinh: tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, phối hợp với các phòng/khoa liên quan tổ chức đón tiếp, tiếp nhận HSSV tựu trường, hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục bố trí vào các lớp học theo đúng chuyên ngành được tuyển chọn. Phối hợp với GVCN chỉ định Ban cán sự lớp, tổ chức tuần học tập chính trị đầu khoá toàn thể HSSV tạo điều kiện cho các HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giải trí lành mạnh. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với HSSV, làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu nại của HSSV;
– Hướng dẫn và thực hiện chế độ học phí, chế độ trợ cấp xã hội, ưu đãi xã hội đối với HSSV theo chế độ chính sách của tỉnh, của Nhà nước. Đôn đốc việc thu học phí, lệ phí;
– Phối hợp với Ban quản lý ký túc xá và các bộ phận liên quan, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, duy trì thực hiện nội quy, quy chế (nội trú, ngoại trú); công tác HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội.
– Tham gia trong việc xét học bổng, thôi học, ngừng học; xét lên lớp, xét thi đua khen thưởng và kỷ luật đối với HSSV. Quản lý hồ sơ HSSV, theo dõi và cấp các thủ tục cho HSSV tốt nghiệp ra trường;
– Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của HSSV, tiến hành phân loại, xếp hạng HSSV theo từng tháng, học kỳ, năm học. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, các khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm tổ chức, quản lý theo dõi quá trình học tập, tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế của HSSV, đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại;
– Phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương nơi trường đóng, các bộ phận chức năng trong trường giải quyết kịp thời, đúng đắn các vụ việc, các vấn đề có liên quan đến HSSV. Hướng dẫn HSSV chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế hiện hành;
– Phổ biến và triển khai kịp thời các văn bản, chỉ thị của Nhà nước, của ngành, của tỉnh và các hoạt động của Nhà trường có liên quan đến HSSV. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác GVCN lớp, kiến nghị xử lý HSSV vi phạm nội quy, quy chế;
– Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường quản lý HSSV; chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời HSSV vi phạm;
– Tổ chức thực hiện giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất cho HSSV trong toàn trường.
– Quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
  1. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN                                                                                           -*ThS. Trương Tấn Tố – Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại: 0912.944411
E-mail: Truongtohn@gmail.com
  • CN. Phạm Thị Trang – Chức vụ: Nhân viên
Điện thoại: 09569 789 666
  • CN. Võ Chung Anh – Chức vụ: – Nhân viên
Điện thoại: 01675 456 888
  • Trần Thị Hiền
    Điện thoại: 09065 056 222

Trả lời