Bộ máy nhà trường

Chủ tịch

Đỗ Thăng Long

Cố vấn

DANG IL JEUNG

Phó chủ tịch

Trần Văn Hướng