PHÒNG KẾ TOÁN

Phòng Kế toán

PHÒNG KẾ TOÁN – TRƯỜNG TRUNG CẤP TIN HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Ngõ 02, Phố Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại :  024. 73055665 –  Di động: 0981.268.889

1. Chức năng
– Tổ chức rà soát, đánh giá điều chỉnh hệ thống văn bản tài chính theo quy định, phù hợp với mục tiêu phát triển của Nhà trường.
– Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học Nhà trường
– Quản lý công tác Tài chính – Kế toán cho Nhà trường
– Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của trường.
– Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chính và giám sát các hoạt động trong nhà trường thông qua việc chi tiêu tài chính.
Có chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học trong quá trình học tập và làm việc tại trường.
2. Nhiệm vụ chuyên môn
* Công tác dự toán:
– Chủ trì lập dự toán tài chính hàng năm.
– Nhận và quản lý vốn do cấp trên cấp để thực hiện các kế hoạch trong năm.
– Điều hành ngân sách theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ.
– Báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất các điều chỉnh cần thiết các nội dung theo quy chế nhằm từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí.
* Công tác tổng hợp quyết toán:
– Tổng hợp tình hình thu, chi và lập báo cáo quyết toán theo chế độ quy định.
– Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch thu, chi và công khai tài chính.
* Công tác báo cáo nội bộ:
– Cập nhật, xử lý, tổng hợp các số liệu phát sinh liên quan đến các khoản thu chi trong hoạt động dạy nghề và phản ánh tình hình tài chính Nhà trường.
– Báo cáo, phân tích các số liệu tổng hợp trình Ban giám hiệu Nhà trường
– Báo cáo tài chính nội bộ tại hội nghị CBVC hàng năm.
– Báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu cấp trên.
3. Những thành tích đã được khen thưởng
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Phòng Kế toán liên tục nhận được nhiều Giấy khen của Nhà trường, cụ thể như sau:
– Tập thể lao động xuất sắc năm 2009.
– Tập thể lao động tiên tiến năm 2010.
– Tập thể lao động xuất sắc năm 2011.
– Tập thể lao động xuất sắc năm 2012.
– Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc 2009 – 2012 của BCH Công đoàn Trường TC HN

Trả lời